Tagged: mesleki gelişim

Holland’a Göre Mesleki Gelişim 0

holland-mesleki-gelisim

Holland mesleki gelişim ve meslek seçimi konularında yapmış olduğu çalışmalarda mesleki gelişim alanında tanınmış popüler bir isimdir. 1959 yılından bu yana yapmış olduğu çalışmalarda meslek seçiminin,bireyin kişiliği ile çevresinin uyumu sonucu gerçekleştiğini belirtmiş ve kişilik kuramı olarak biline kendi mesleki rehberlik kuramını ortaya koymuştur.aslında Holland’ın kuramı bir özellik kavramı olarakta görülebilir. Çünkü,Holland’ın kuramında kişiler özellikleri bakımından 6 gruba,yine yaşadıkları çevrede aynı şekilde 6 gruba ayrılmaktadır.

Holland’a göre kişilik özellikleriyle mesleki yönelişler,diğer bir deyişle,meslekler arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Bu kuram,kişilik dinamiği ile mesleklerin yürütüldüğü çevre veya mesleklerin gerektirdiği etkinlikler arasındaki ilişkiye dayanır. Meslek seçimi kişinin yansıması,bireyin çevreyle ilişkisinde benimsediği uyum yönteminin bir mesleki etkinlik alanında ifadesini bulmasıdır. Holland 6 kişilik tipi ve buna uygun 6 tür mesleki çevre tanımlamıştır. Bunlar;

1. Gerçekçi

2. Araştırıcı

3. Sosyal

4. Girişimci

5. Geleneksel

6. Sanatçı

Holland,kuramını geliştirirken şu temel ilkeleri benimsemiştir:

1. Meslek seçimi kişiliğin ifadesidir.

2. İlgi envanterleri aynı zamanda kişilik envanterleridir.

3. Mesleki kalıplar güvenilir ve önemli psikolojik ve sosyolojik anlama sahiptir

4. Bir mesleğin üyeleri benzer kişilik özelliklerine ve öz geçmişe sahiptir.

5. Bir meslek grubundaki insanlar birbirlerine benzedikleri için birçok uyarıcıya ve soruna benzer şekilde tepkide bulunurlar.

6. Mesleki doyum,meslekte karar kılma ve başarılı olma,bireyin kişiliği ile bulunduğu çevre arasındaki bağdaşıma bağlıdır.

 

Roe’nun Kuramı 1

roenun-kurami

Bireyin mesleki gelişimi doğrudan doğruya çocukluk yıllarında geliştirilen ilgiler ve bu ilgilerin temelinde yatan ihtiyaçların nasıl karşılandığına bağlıdır.buna göre çocuk aile ilişkileri ilgiler ve ihtiyaçlar bunların gelişme ve doyum düzeyleri meslek seçiminin ilk belirleyicileri olarak kabul edilmektedir. Bu kuramın aşamaları şöyledir:

1)İhtiyaçların şiddeti başarıdaki güdülenme derecesini gösteren temel bir belirleyicidir.

2) Normal olarak ihtiyaçların doyurulması bireyin bilinç altı güdü kaynakları geliştirmesine engel olur.

3) Doyurulmammış ihtiyaçlar yüksek düzeydeki bir ihtiyaç ise silinmiş gibi görünür,alt düzeydeki doyurulmamış ihtiyaçlarda üst düzeydeki bir ihtiyacın hissedilmesine engel olur.

4) Hissedildiği halde karşılanması geciktirilmiş ihtiyaçlar bilinç altı güdü kaynakları haine gelirler.(Kepçeoğlu 64-65-66-67)

 

Hoppock’un Kuramı (1963) 0

hoppock-mesleki-gelisim

Bu görüşe göre:

1) Bireyler bilinçli yada bilinçsiz oldukları bazı duygusal ihtiyaçlarını ve değerlerini doyurmak amacı ile bir meslek seçerler.

2) Seçilen meslek bireyin kendi ihtiyaçlarını en iyi karşılayacağını sandığı bir meslektir

3) İster belirgin olarak algılansın ister bireyin yöneldiği davranışlara bakılarak sadece hissedilebilir bir düzeyde olsun bireyin bütün ihtiyaçları onun meslek seçimini etkiler.

4) Bireyin ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların doyurulma düzeyi sürekli değişiklik gösterdikçe ve birey ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak yeni meslekler hakkında bilgi edindikçe bireyin meslek seçimi de sürekli değişiklik gösterir. (Kepçeoğlu 63-72)