Tagged: değerlendirme

Araştırma Ve Değerlendirme Hizmetleri 0

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle nelerin,niçin ve nasıl yapıldığının;nelerin,niçin,yapılamadığının;nasıl,yapılacağının,anlaşılması,bu,konuların araştırılmasını gerektirmektedir. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin bireylerin yetenek,ilgi ve kişilik özellikleri ile çevresel olanak ve koşullara göre yürütülmesi,bu konularda yeterince araştırma yapmaya bağlıdır. Araştırmalarla elde edilmiş sayısal bilgiler,kanıtlar olmadıkça,rehberlik ve psikolojik danışmada nedenlerin,nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin tutarlı bir değerlendirme yapılamamaktadır. Bu nedenle,araştırma ve değerlendirme hizmetlerinin verilebilmesi için,okul rehberlik uzmanın,aynı zamanda,iyi bir araştırmacı olması gerekmektedir.(Bakırcıoğlu 1994,s.242).

Okullarda rehberlik ve psikolojik danışma uygulamaları içinde araştırma,ve değerlendirme konuları olarak düşünülebilecek çalışmaların bir kısmı aşağıda verilmiştir.

-Tüm okul veya bir sınıfta uygulanan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin sonuçlarının incelenmesi,

-Öğrencilerle yürütülen psikolojik danışma hizmetlerinin sonuçlarının değerlendirilmesi,

-Öğrencilerin psikolojik yardım ihtiyaçlarının saptanması,

-Öğrencilerin başarı durumlarının ve başarı engellerini incelenmesi ,

-Okuldan öğrenci,öğretmen ve veli beklentilerinin araştırılması,

-Okulun tüm olanaklarının kullanımının nasıl olduğunun incelenmesi,

-Grup ve sınıf içi rehberlik çalışmalarının değerlendirilmesi,

-Okuldan mezun olan öğrencilerin yöneldiği okullar,alanlar ve mesleklerin belirlenmesi,

-Öğrencilerin yaşadıkları çeşitli problemlerin saptanması,

-Öğrenciler arasındaki sosyal ilişkilerin ve uyum durumunun incelenmesi.

Araştırma ve değerlendirme hizmetleri çok iyi şekilde planlanmalı ve bu hizmetlerde görev alacak personel belirlenmelidir.(Can,2002,s.69)

Genellikle iyi hazırlanmış bir araştırma ve değerlendirme

planında şu bilgiler yer almalıdır;

Araştırma ve değerlendirmenin konusu,problem,amaç ve cevaplandırılacak belli başlı sorular,

Temel kavramlar,ölçütler araştırmada kapsanacak bağımlı ve bağımsız değişkenler,

Araştırmanın kapsayacağı personel,evren ve örneklem,

Bilgi toplama yöntemleri,

Bilgi toplama araçları,

Bilgilerin nasıl analiz edileceği,

Bulguların ve sonuçların nasıl açıklanacağı,

Değerlendirmenin nasıl yapılacağı ve önerilerin nasıl ortaya konacağı,

Raporun hazırlanması ve yayılması,

Araştırmanın süresi ve araştırmada görev alacak personelin belirtilmesi.(Kepçeoğlu, 1996,s.128).

YARARLANILAN KAYNAKLAR

1)Can G. , Psikolojik Danışma ve Rehberlik,Pegem A Yayıncılık,Ankara,2002.

2)Kepçeoğlu,M.(1996), Psikolojik Danışma ve Rehberlik. (10.Baskı), Anakara:Özdemir Ofset.

3)Tan,H.(1992),Psikolojik Danışma ve Rehberlik, İstanbul: MEB Yayınları,Öğretmen Kitapları Dizisi: 163.

4)Özoğlu,S.Ç.(1997), Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları,No:181.

5)Bakırcıoğlu,R., İlköğretim Ortaöğretim ve Yüksek Öğretim de Rehberlik ve Psikolojik Danışma,Turhan Kitapevi Bilimsel Araştırma Yayınları, Ankara,1994.

CASVE Döngüsü 0

Bilgi işleme alanları piramidiKişinin kendisi hakkındaki bilgiler uygun bir meslek seçimi yapmak için gerekli olan bilgilerdir. Bireyin genel bir meslek seçiminde göz önüne aldığı değerler,ilgi alanları,yetenekleri ve kişisel özellikleri bu alanı temsil eder.karar verme becerileri bölümü,bilgi işleme alanları piramidinin orta kısmını ve CASVE döngüsü diye bilinen problem çözme ve karar verme sürecini içeriri.genel bir karar verme sürecini ve yapılması gerekenleri temsil etmektedir. CASVE döngüsü şu alt bölümlerden oluşmaktadır:iletişim,analiz,sentez,değerlendirme,uygulama.

CASVE DÖNGÜSÜ

a) İletişim: İletişim aşaması boyunca,dış veya iç ipuçlarının sonucunda bireyler mevcut durumlarıyla arzu ettikleri durum arasında bir boşluk olduğunun farkına varırlar.

b) Analiz : Analiz sürecinde bireyler problemlerinin zihinsel bir modelini yaratırlar.

c) Sentez: sentez aşamasında bireyler seçenekleri dolaylı bir şekilde inceleyip belirginleştirmeye çalışırlar.

d) Değerlendirme: değerlendirme aşamasında bireyler her seçeneğin kendilerine,kendisi için önemli gördüğü diğer kişilere kendi kültürel grubuna ve genel olarak toplumsal maliyetini ve faydalarını değerlendirir ve sonunda deneme niteliğinde bir ilk seçimde bulunur.

e) Uygulama: uygulama aşamasında bireyler değerlendirme aşamasında yaptıkları seçimi uygulamak için bir plan yaratır ve ona bağlı kalırlar.

Karar sürecinin başlangıcında bir seçim yapılacağının farkında olmak gerekmektedir. Daha sonra birey seçenekleri ve kendi özelliklerini tam olarak anlayabilmek, seçenekleri gerektiğinde daraltıp ya da genişleterek seçimini yapıp uygulamaya koymalıdır. En son aşamada da seçimin iyi ya da kötü olup olmadığına ilişkin değerlendirmeler yapılmaktadır.