Perşembe, Mayıs 16, 2024

Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yürütme Komisyonunun Kuruluşu ve Görevleri

Eğitim-öğretim kurumunda hizmetlerinin planlanması, eşgüdümün ve kurum içindeki işbirliğin sağlanması amacıyla PDR hizmetleri yürütme komisyonu oluşturulur(1).

Komisyon okulun öğretime başlayacağı tariften bir hafta önce; ikinci yarıyılın ilk haftası ve dönemin bittiği son ay içerisinde olmak üzere yılda en az üç defa toplanır. Ayrıca, okul müdürü gerekli gördüğünde, yıl içinde kurulu toplantıya çağırabilmektedir(2). 

   

Komisyon Kimlerden Oluşur?

PDR hizmetleri okul yürütme komisyonu, okul müdürünün başkanlığında;

             Müdür yardımcıları

             PDR servisi ı

             Sınıf rehber öğretmenlerinden her sınıf seviyesinden seçilecek en az birer temsilci

             Disiplin kurulundan bir temsilci

             Okul- birliği ve okul koruma derneğinden bir temsilci

             Okul öğrenci temsilcisi oluşturur(3).

Komisyonun Görevleri

PDR hizmetleri okul yürütme komisyonun görevleri;

             Rehberlik açısından okulun ihtiyaç ve problemlerini gözden geçirir; bunların somut olarak belirlenmesi yollarını arar.

             Bir kurul olarak kendisinden beklenenleri saptar. Yani kendisine düşen işleri tartışıp planlar.

             Mevcut ihtiyaç ve imkânlara göre inceleme komitelerinin kurulmasında, okul müdürüne yardım eder.

             İnceleme komisyonunun çalışmalarını muntazam izler, gerekli tavsiyelerde bulunur ve komisyon faaliyetlerini koordine eder.

             Kendi faaliyetlerini ve inceleme komisyonunun faaliyetlerini, zaman zaman öğretmen kuruluna duyurur. Öğretmen kurulunun önerirlini alır.

             İnceleme komisyonunun çalışmalarını bitirdikten sonra, bütün komisyon raporlarını özetleyen bir rapor hazırlayarak öğretmenler kuruluna götürür.

             Havale edilen rehberlik programı ile ilgili ilke ve politika problemlerini inceleyip tavsiyelerde bulunur.

             Rehberlik programı için gerekli personelin seçiminde okul müdürüne yardım eder(4).

Okul Müdürünün Görevleri

PDR uygulamalarında okul müdüründen beklenen görevler şunlardır:

             PDR hizmetlerini okulun tüm eğitim programının ayrılmaz ve tamamlayıcı bir yanı olarak gerçekçi bir programa bağlama.

             Psikolojik danışma ve rehberliğe içten inanma, programı destekleme ve programın gerektirdiği liderliği yapma

             Gerekli olan uzman ve yardımcı personeli sağlama; yönetici, öğretmen ve diğer ilgili personel arasında işbölümü yapma ve yakın işbirliği kurma.

             Hizmetlerin sürdürülmesi ve programın gerçekleştirilmesi için gerekli olan danışma kurullarını ve alt-çalışma gruplarını oluşturma ve bunların etkin olmalarını sağlama.

             Psikolojik danışma ve rehberlik uygulamaları için zaman ayırma; okul programında bu uygulamalar için ayrılmış saatlerin en etkili bir biçimde kullanılmasını sağlama

             Okulda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin gerektirdiği her türlü yer, araç ve gereçleri sağlama; bu amaçla okulun bütün olanaklarını psikolojik danışma ve rehberlik programına uygun olarak koordine etme.

             Psikolojik danışma ve için parasal destek sağlama.

             Programın gerçekleştirilmesi için okuldaki yöneticilerin, uzmanların, öğretmenlerin, velilerin ve diğer ilgililerin yakın anlayış, ilgi ve desteğini sağlama.

             Kendi yetki sınırları içinde, okul programında ve programın uygulanmasında psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ile bağdaşmayan hususları giderme; gerektiğinde böyle durumları gidermek amacı ile üst organlara önerilerde bulunma.

             Okulda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine karşı olumlu bir anlayış ve ortam geliştirilmesi, personelin gerek duyduğu bilgi” ve becerilerin zamanında kazandırılması için okulda iş-başında yetiştirme çalışmaları düzenleme ve bu tür yetiştirme çabalarını teşvik etme.

             Okulda eğitsel, kültürel ve sosyal çalışmaları teşvik etme; bu çalışmalar için sorumlu öğretmenleri belirleme ve bunlar ile uzman personel arasında yakın işbirliği sağlama.

             Okulda uygulanan psikolojik danışma ve rehberlik programının değerlendirilmesini sağlama ve bu amaçla yapılacak araştırma çalışmalarını destekleme.

             Okul toplu-dosya sistemini kurma ve .

             Çevre ile iyi ilişkiler kurarak, okuldaki psikolojik danışma ve rehberlik çalışmalarını çevreye tanıtma ve çevrenin desteğini sağlama.

             Tüm öğrencilerin ve velilerin okuldaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinden en iyi bir biçimde yararlanabilmeleri için teşvik edici gerekli önlemleri alma.

             Okul PDR servisi ya da merkezini en iyi hizmet verecek şekilde düzenleme: görevli danışmanlar arasında hizmetlerin gerektirdiği iş bölümünün yapılamasını sağlama; danışmanlardan birini tüm PDR hizmetlerinin koordinasyonu için belirli bir dönem boyunca koordinatör danışman olarak görevlendirme v.b.

Okul müdürü okulundaki tüm PDR uygulamalarından doğrudan sorumlu olup, bu uygulamaların her boyutu ile yakından ilgilenmek zorundadır(3).

Kaynakça:

(1). Anı yayıncılık Ankara:Şubat 2004-06-18

(2). Bakırcıoğlu, Rasim. PDR. Turhan Kitapevi. Ankara:1994.

(3). Kepçeoğlu, Muharrem PDR. Ankara:1986.

(4). Tan, Hasan. PDR. MEB: İstanbu:1992

Banner Content
Tags: , ,

Related Article

No Related Article

0 Comments

Leave a Comment
BİZİ TAKİP EDİN

PINTEREST

INSTAGRAM

LINKEDIN

YOUTUBE
reklam

Sosyal